Collaborators

Yamada’s Collaborators

 • Kotaro Funakoshi (Honda Research Institute Japan)
 • Kazuki Kobayashi (Shinshu University)
 • Takanori Komatsu (Meiji University)
 • Shinobu Nakagawa (Osaka Univertisy of Arts)
 • Mikio Nakano (Honda Research Institute Japan)
 • Masayuki Okabe (Prefectural University of Hiroshima)
 • Tetsuo Ono (Hokkaido University)
 • Takashi Onoda (College of Science and Engineering, Aoyama Gakuin University)
 • Shinobu Nakagawa (Osaka University of Arts)
 • Rui Prada (Technical University of Lisbon, Portugal)
 • Yasufumi Takama (Tokyo Metropolitan University)
 • Kazunori Terada (Gifu University)